Page:United States Statutes at Large Volume 26.djvu/1532

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


CONVENTION—NETHERLANDS. JUNE 2, 1887. 1483 ken van de afdrijving of den dood der vrifcht yan eenedvrouw door aarze ve 0 oor an eren. 3- A1’SQ¤· _ 3°. Opzetteligkebrandstichting. Arson. 4. Mutmy, and, rebellion on 4°, Insubor inatie van een op- Mu¤¤y.¤w. shipboard by two or more passen- varende van een schip of ZGGVIS- gers against the authority of the schersvaartuig ; muiterij. commander of the ship, or by the _ crew or part of the crew, against the commander or the ship s officers. 5. Burglary ;or_the correspond- 5°. Inbraak, of de daarmede in B¤rs!¤r.v- ing crime in the Netherlan slaw de N ederlandsche wet overeenunder the description of thefts komende strafbare feiten van committed in an inhabited house diefstal of poging tot diefstal by-unight, and by breaking in, by gedurende den voor de nachtrust cbing, or forcibly. lbestergden tijd, ig eien bevgogud ms, oor ieman , 19 z1c en toetgang heeft verschaft door up de? van ligaak of inklimming, 0 me gewe . 6. Theactof breaking into and 6°. Het inbreken en binnen- B¤>•¤¤s ¤¤1•=¤¤. entering public offices or the of- treden in openbare gebouwen, of mm '° fices of banks, banking-houses, in Diebouwen toebehoorende aan savings-banks, trust companies, ba en, bankiershuizen, spaaror insurance companies, with in- banken, maatschappijen van intenttocommit theft therein; and ibewaarnemin of van verzekeralso the thefts resulting from ing, met het doel aldaar diefstal such act. te plegen, ealsmede diefstal onder zpodésige omstandigheden gep oe . 7. Robbery_; or the correspond- 7°. Roof, of hetdaarmede over- MMU- ing crime punished in the Nether- eenkomende strafbaar feit in de lands law under the description Nederlandsche wet strafbaar of theft committed with vio ence gesteld onder de omschrijvin or by means of threats. vpxé diefstmdgeipleegd n;et_geweld o oor mi e van e re1ging. 8. Forgery, or the utterance of 8**. Valschheid in geschrift, Fcrzcrymc. forged pa ers includinpthe for- met inbegrip van officieele gexyor fallsiiication of o cial acts stukken van de Regeering of van of the Government or public au- de administratieve of rechterlijke thority or courts of justice aHect- macht, den titel of de vordermg ing the title or claim to money or op (geldswaarden of goederen property. aap oqpde, lpf het ppzetpehgk ge rm ma en van cie va sc e of kxllervalschte geschriften of stu en. 9. The counterfeiting, falsify- 9**. Valsche munten het opzette- counmteiungma. ing or alteringof money, whether lijk in omloop brengen van val- . com or paper, or of instruments sche of verva schte inuntspecién of debt created by national, state, of muntpapier, valschheid in geprovincial, or municipal govern- schriften, schuldbrieven of certiments, or coupons thereof, or of ficaten van schuld van eenigen bank-notes, or the utterance or staat, provincie of gemeente, of in circulation of the same, or the de daarbij behoorende dividendcounterfeiting, falsifyingor alter- of rentebewigzen, of bankbiling of the sea s of State. detain. en hetdopzettgliiylk geébi-uik ma en van ie va c e o vervalschte stukken, het namaken of vervalschen van van Rijkswege uitgegeven zegels.