Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/598

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES Most-favored-nation treatment. who, after communicating to each other their respective full powers, found to be in good and due form, have agreed upon the following Articles: ARTICLE I The United States of America and the Kingdom of the Nether- lands will grant each other uncon- ditional and unrestricted most- favored-nation treatment in all matters concerning customs duties and charges of every kind and in the method of levying duties, and, further, in all matters concerning the rules, formalities and charges imposed in connection with the clearing of goods through the customs, and with respect to all laws or regulations affecting the sale or use of imported goods within the country. Accordingly, natural or manu- factured products having their origin in either of the countries shall in no case be subject, in regard to the matters referred to above, to any duties, taxes or charges other or higher, or to any rules or formalities other or more burdensome, than those to which the like products having their origin in any third country are or may hereafter be subject. Similarly, natural or manufac- tured products exported from the territory of the United States of America or the Kingdom of the Netherlands and consigned to the territory of the other country shall in no case be subject with respect to exportation and in regard to the above-mentioned matters, to any duties, taxes or charges other or higher, or to any rules or for- malities other or more burdensome, than those to which the like prod- ucts when consigned to the terri- die, na elkander over en weder mededeeling te hebben gedaan van hunne volmachten, welke in goe- den en behoorlijken vorm werden bevonden, tot overeenstemming zijn gekomen met betrekking tot de volgende Artikelen: ARTIKEL I De Vereenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden zullen elkander on- voorwaardelijk en onbeperkt toe- kennen de behandeling als meest- begunstigde natie in alles wat betrekking heeft op douanerechten en heffingen van welken aard ook, alsmede voor de wijze van heffing van rechten en verder in alle aangelegenheden betreffende de voorschriften, formaliteiten en heffingen, opgelegd in verband met de klaring van goederen door de douane, en voorts ten aanzien van alle wetten of voorschriften, betreffende den verkoop of het gebruik binnenslands van inge- voerde goederen. Dienovereenkomstig zullen de producten van bodem of nijver- heid, van oorsprong uit elk van beide landen, ten aanzien van de bovenbedoelde onderwerpen in geen geval onderworpen worden aan eenige andere of hoogere rechten, belastingen of heffingen, noch aan eenige andere of druk- kender voorschriften of formali- teiten, dan die, aan welke gelijk- soortige producten, van oorsprong uit eenig derde land, zijn of in de toekomst mochten worden onder- worpen. Insgelijks zullen de producten van bodem of nijverheid, uit- gevoerd uit het gebied van de Vereenigde Staten van Amerika of uit dat van het roninkrijk der Nederlanden, met bestemming naar het gebied van het andere land, in geen geval, ten aanzien van dien uitvoer en ten opzichte van de bovenbedoelde aangele- genheden, worden onderworpen aan eenige andere of hoogere rechten, belastingen of heffingen, noch aan eenige andere of druk- 1506