Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/619

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20, 1935 LIJST I Aanteekening 1. Bij bet bepalen van de artikelen, waarop de in deze lijst vastgestelde behandeling betrekking heeft, zal de omschrijving in de kolom met bovenschrift "Artikelen" beslissend zijn. Aanteekening 2. Waar in deze lijst de aanduiding "verpakt" wordt gebruikt, heeft deze betrekking op artikelen in verpakkingen van 1200 gram netto of minder; de aanduiding "in bulk" heeft betrekking op artikelen niet in ver- pakkingen van 1200 gram netto of minder, en niet in tabletten of andere epaalde vormen, kristallen uitgezonderd, van 200 gram netto of minder. Sectie A Nederland Tariefwet 1934 Tariefpost Artikelen Monopolie Maatstaf Rechten heffing Ex6 Copieerpersen, drukpersen en dergelijke kantoorbenoodigd- heden: 1) indien zij een gewicht hebben van 150 kg of minder 2) indien zij meer wegen dan 150 kg Ex8 Autobuitenbanden Ex8 Autobinnenbanden Ex 59 B. B . Amerikaansch grenen-, vuren- en 2a pijnboomenhout, indien in stammen of vierkant behakt of gezaagd 621 en II Koelkasten en koelapparaten, al dan niet samengesteld, en onderdeelen daarvan: 1) indien de inhoudsruimte grooter is dan 2 M' buiten- werks voor koelkasten of indien het gewicht grooter is dan 15 kg voor koelele- menten 2) voor alle andere types Ex 95 B. B . Koper in koeken, staven en a,bend blokken Ex 104 II Plantaardige terpentijn enB.B. 2b Ex 104 Pure lard en steam lard: a) indien gebruikt als grond- stof voor de fabricage van margarine b) indien gebruikt als grond- stof voor de technische in- dustrie c) indien gebruikt voor reex- port, al dan niet bewerkt waarde waarde waarde waarde 10 pet. 6 pet. 12 pet. 12 pet.


vrij waarde 6 pet. waarde 12 pet. -- vrij -- vrij vrij --- --- vrij 1527