Tamil Proverbs/ஓ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ஓ.

 1. ஓ கொடுப்பானுக்கு வாழ்க்கைப் பட்டு ஓட்டம் ஒழிய, நடை இல்லை.
  Having become the wife of the wretch, I am compelled to run instead of walking.

 2. ஓங்கில் அறியும் உயர் கடலின் ஆழம், பாங்கி அறிவாள் தன் பத்தாவின் வலிமை.
  An onkil fish knows the depth of the ocean, a wife knows her husband’s strength.

 3. ஓசை காட்டிப் பூசை செய்.
  Ring the bell, and perform pujá.

 4. ஓசை பெறும் வெண்கலம், ஓசைபெறா மட்கலம்.
  Sounding brass, a soundless earthen vessel.

 5. ஓடம் விட்டு இறங்கினால் ஓடக்காரனுக்கு ஒரு சொட்டு.
  On landing, a cuff for the boatman.

 6. ஓடம் விட்ட ஆறும் அடி சுடும்.
  Even a navigable river may burn the feet when dry.

 7. ஓடம் கட்டின தூலம்.
  A block of wood to which a boat is moored.

 8. ஓடம் கடந்தால் ஓடக்காரனுக்கு ஒரு சொட்டு.
  After crossing, a cuff for the boatman.

 9. ஓடம் வண்டியிலும் வண்டி ஓடத்திலும் காணவும்படும்.
  A boat may be sesen in a cart, and a cart in a boat.

 10. ஓடம் விட்ட இடம் அடி சுடும் அடி சுட்ட இடம் ஓடம் விடப்படும்.
  The foot may be burnt in a navigable river, and a boat may float where the foot was burnt.

 11. ஓடவும் மாட்டான் பிடிக்கவும் மாட்டான், ஓயாமல் பேசுவான்.
  He can neither run nor overtake, but he can talk continually.

 12. ஓடவும் மாட்டேன் பிடிக்கவும் மாட்டேன்.
  I can neither run nor catch.

 13. ஓடி ஒரு கோடி தேடுவதிலும் இருந்து ஒரு காசு தேடுவது நலம்.
  It is better to acquire a cash in quiet than a lak by running about.

 14. ஓடி ஒன்பது பணம் சம்பாதிப்பதிலும் உட்காந்திருந்து ஒரு பணம் சம்பாதிப்பது நன்று.
  Better earn one fanam where you are, than nine fanams by running hither and thither.

 15. ஓடி ஓடி உள்ளங்காலும் வெளுத்தது.
  The sole of the foot has become white by constant running.

 16. ஓடிப்போன புருஷன் வந்து கூடிக்கொண்டான், உடைமைமேல் உடைமை போட்டு மினுக்கிக்கொண்டாள்.
  The husband that ran away has returned and is reconciled, therefore she has adorned herself with jewels to excess.

 17. ஓடிப்போன ஊரில் ஆதரித்தவன் கவுண்டன்.
  He who entertained the man that fled ftom his own village was a Koundan-a man of that tribe.

 18. ஓடிப்போகிறவன் பாடிப்போகிறான்.
  He who is running away, does so singing.

 19. ஓடிய முயல் பெரிய முயல் அல்லவோ?
  The hare that ran away was a large one, was it not?

 20. ஓடியம் ஆகிலும் ஊடுருவக் கேள்.
  Though it is obscene, hear it out.

 21. ஓடியும் கிழவிக்குப் பிறகேயா?
  Having set out to run will it do for him to be behind an old woman?

 22. ஓடுகிற பாம்பைப் பிடிக்கிற பருவம்.
  Old enough to seize a running snake.

 23. ஓடுகிறவனைக் கண்டால் துரத்துகிறவனுக்கு இலேசு.
  Seeing him who retreats, makes the efforts of his pursuer easy.

 24. ஓடுகிற வெள்ளம் அணையில் நிற்குமா?
  Will a rolling flood stay at the anicut?

 25. ஓட்டைச் சட்டி ஆனாலும் கொழுக்கட்டை வெந்தாற் சரி.
  The chatty may be cracked, what matters that if it bakes the cakes.

 26. ஓட்டை நாழிக்குப் பூண் கட்டினது போல.
  Like adorning a cracked measure with a metal rim.

 27. ஓட்டைப் பானையிலே சர்க்கரை இருக்கும்.
  A cracked pot will hold sugar.

 28. ஓட்டைப் பானைச் சர்க்கரை கசக்குமா?
  Will sugar, because put in a cracked pot, taste bitter?

 29. ஓட்டை மணி ஆனாலும் ஓசை நீங்குமா?
  Though the bell may be cracked will it be void of sound?

 30. ஓணான் விழுங்கிய கதைபோல.
  Like the story relating to the swallowing of a bloodsucker.

 31. ஓதாதார்க்கு இல்லை உணர்வொடு ஒழுக்கம்.
  The unlettered have neither good sense nor virtue.

 32. ஓதுவன் எல்லாம் உழுவான் தலைக்கடையில்.
  All poets may be found at the entrance of the ploughman’s house.

 33. ஓதுவானுக்கு ஊரும் உழுவானுக்கு நிலமும் இல்லையா?
  Has the poet no country, has the ploughman no land?

 34. ஓதுவார்க்கு உதவு.
  Assist instructors-the brahmans.

 35. ஓந்தி வேலிக்கு இழுக்கின்றது, தவளை தண்ணீருக்கு இழுக்கின்றது.
  The blood-sucker draws its prey to a hedge, the frog to water.

 36. ஓமபிண்டத்தை நாய் இச்சித்தாற்போலே.
  As if a dog longed for consecrated food.
  Spoken by Síta to Ràvanà.

 37. ஓயா மழையும் ஒழியாக் காற்றும்.
  Continual rain, and ceaseless wind.

 38. ஓய்விலா நேசமே யோலமே சரணம்.
  Thou, the object my unceasing love, take me under thy protection.

 39. ஓரம் சொன்னவன் ஆருக்கு ஆவான்?
  Will any employ a person who is given to one-sided statements?

 40. ஓரம் சொன்னவன் குடித்தனம்போலே.
  Like the family of him who makes partial statements.

 41. ஓர் ஆண்டி பசித்திருக்க உலகம் எல்லாம் கிறுகிறென்று சுற்றுகிறதா?
  Is the whole world so giddy through famine as to allow a religious mendicant to suffer from hunger?

 42. ஓர் ஆறு தாண்ட மாட்டாதவன் ஒன்பது ஆறு தாண்டுவானா?
  Will he who cannot cross one river, cross nine?

 43. ஓர் ஊருக்குப் பேச்சு மற்றோர் ஊருக்கு ஏச்சு.
  That which is polite in one country may be abusive in another.

 44. ஓர் ஊருக்கு ஒரு பேரிட்டுக் கொள்ளலாமா?
  May one assume a different name in every village?