Translation:Shulchan Aruch/Orach Chaim/575

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Shulchan Aruch Orach Chaim 575[edit]

The laws of a fast in the land of Israel for rain

דיני תענית שמתפללין בארץ ישראל על הגשמים

575:1[edit]

The process for fasts for rain in the land of Israel is as follows: If the seventeeth of Marcheshvan arrives and there has been no rainfall, scholars alone begin to fast on Monday, Thursday, and Monday, and every student is qualified to participate. The laws of these fasts are the same as the laws for personal fasts.

סעיף א

סדר תעניות שמתענין בארץ ישראל על הגשמים כך הוא, הגיע י"ז במר חשון ולא ירדו גשמים מתחילין תלמידי חכמים בלבד להתענות שלש תעניות, שני וחמישי ושני וכל התלמידים ראויין לכך. ודין תעניות אלו כדין תענית יחיד.

575:2[edit]

If the beginning of Kislev arrived and there has been no rainfall, the court decrees three fasts on the community, Monday, Thursday, and Monday. The whole nation assembles in the synagogue to pray, yell, and supplicate, just like on all fasts.

סעיף ב

הגיע ראש חדש כסלו ולא ירדו גשמים, בית דין גוזרין שלש תעניות על הצבור, שני וחמישי ושני, וכל העם נכנסים לבתי כנסיות ומתפללים וזועקים ומתחננים כדרך שעושים בכל התעניות.

574:3[edit]

If these fasts pass and there is no response [of rain], the court decrees three more fasts on the community, Monday, Thursday, and Monday, and on these, they stop eating the day before; it is forbidden to do work during the day, though not at night; it is forbidden to wash the whole body in hot water, so the bathhouses are locked, though washing the face, hands, and feet in hot water or the whole body in cold water is allowed; it is forbidden to anoint with oil unless it is to rid the body of dirtiness; sex is forbidden; and wearing shoes in town is forbidden. The public prays in the synagogue and supplicates like on other fasts.

סעיף ג

עברו אלו ולא נענו, בית דין גוזרין עוד שלש תעניות על הצבור, שני וחמישי ושני, ובאלו מפסיקין מלאכל מבעוד יום, ואסורים בהם בעשית מלאכה ביום אבל לא בלילה, ואסורים ברחיצת כל הגוף בחמין, לפיכך נועלין את המרחצאות, אבל פניו ידיו ורגליו בחמין וכל גופו בצונן מתר, ואסורים בסיכה, אלא אם כן הוא להעביר את הזהמא, ואסורין בהם בתשמיש המטה, וכן אסורים בנעילת הסנדל בעיר, ומתפללין בבתי כנסיות ומתחננים כבשאר תעניות.

575:4[edit]

If these pass [with no rain response], the court decrees seven more fasts on the community -- Monday, Thursday, Monday, Thursday, Monday, Thursday, and Monday. Everything that is forbidden on the three prior is forbidden on these. In addition, on these, they blast the shofar for the additional blessings, pray in the streets, bring an elder to rebuke them, add six blessings to each of the morning and afternoon prayers, and lock the stores. On Monday evening, they open the stores for a bit (those stores that sell food and drink (Beit Yosef in the name of Rashi) so that people can make purchases for dinner. On Thursday all food stores are open all day in honor of Shabbat. If a store has two entrances, they open one and lock the other. If the store has a platform in front of it, it can open normally on Thursday without concern.

סעיף ד

עברו אלו [ולא נענו], בית דין גוזרין עוד שבע תעניות על הצבור, שני וחמישי ושני וחמישי ושני וחמישי ושני וחמישי ושני, וכל מה שאסור בשלשה שלפני אלו אסור אף באלו, ויתרין אלו, שמתריעין בהם בשופר על הברכות שמוסיפין בהם, ומתפללין ברחוב העיר, ומורידין זקן להוכיחם, ומוסיפין שש ברכות בתפלת שחרית ותפלת המנחה, ונועלים את החניות, ובשני לעת ערב פותחין מעט (אותן החניות המוכרות אכילה ושתיה (בית יוסף בשם רש"י)), כדי שימצאו לקנות לסעודת הלילה, ובחמישי פותחין כל היום חניות המוכרות מאכל, מפני כבוד השבת. ואם יש לחנות שני פתחים, פותח אחד ונועל אחד. ואם יש לחנות אצטבא לפניו, פותח כדרכו בחמישי ואינו חושש.

575:5[edit]

Pregnant and nursing women fast, though not on the three initial fasts nor on the seven later fasts. However, they should only eat enough to sustain the baby ``(and it is forbidden for them to be stringent and fast (Tashbetz chapter 428)).

סעיף ה

עברות ומניקות מתענות, אבל לא בשלש ראשונות ולא בשבע אחרונות. ומיהו, לא יאכלו אלא כדי קיום הולד. (ואסור להן להחמיר ולהתענות (תשב"ץ סימן תכ"ח))

575:6[edit]

After decreeing these thirteen fasts, if there is no response, they do not institute anymore. This is with respect to rains, because after these have passed, the rainy season is over and there is no point. But for other disasters, they continue fasting until they get a response.

סעיף ו

אחר שגזרו י"ג תעניות אלו, אם לא נענו אין גוזרין עוד. והני מלי כשמתענין על הגשמים, לפי שכשעברו אלו כבר עברו זמן הגשמים ואין בהם תועלת, אבל על שאר פרעניות מתענים והולכים עד שיענו.

575:7[edit]

When they fast for rains and the thirteen fasts pass with no response, they limit elective business and building (unless his wall is about to fall (Tur)). They limit engagements and marriages unless [the man] has not fulfilled the commandment to procreate. Saying hello between people is limited. Scholars should greet as if they are abandoned and excommunicated by God. If a non-scholar greets a scholar, he should respond with low speech and seriousness. Scholars alone continue to fast Monday, Thursday, and Monday until the spring equinox. They are permitted to eat at night, work, and do other things. They stop fasting for the beginning of each month, Hanukah, and Purim. After the spring equinox, when the sun reaches the beginning of the Taurus constellation, they do not fast more, because rain in that season would be a curse, given that there had not been any rain that year.

סעיף ז

כשמתענים על הגשמים ועברו י"ג תעניות אלו ולא נענו, ממעטים במשא ומתן ובבנין של שמחה (אלא אם כן כתלו נוטה לפל (טור)) וממעטין בארוסין ונשואין אלא אם לא קים מצות פריה ורביה, וממעטין בשאלת שלום בין אדם לחברו, ותלמידי חכמים לא ישאלו שלום אלא כנזופין וכמנדים למקום, ועם הארץ שנתן להם שלום משיבין לו בשפה רפה וכבד ראש, ותלמידי חכמים לבדם חוזרים ומתענים שני וחמישי ושני עד שיצא ניסן של תקופה, ומתרין לאכל בלילה ובמלאכה ובשאר הדברים, ומפסיקים בראש חדש חנכה ופורים. יצא ניסן של תקופה, והוא כשהגיע השמש לתחלת מזל השור, אין מתענין עוד, שאין הגשמים בזמן הזה אלא סימן קללה הואיל ולא ירדו כל עקר בתחלת השנה.

575:8[edit]

This is all assuming there was no rainfall at all. However, if there revia fell (the rain that nourishes every plant and vegetable is called revia, because it fertilizes the ground, as is written "For as the rain falls...and makes it bring forth vegetation) and vegetation started to grow and subsequently started to dry out, they fast and cry out until the rain comes or the vegetation dries out. Similarly, if the time of Pesach or around there arrives, which is the time of the blossoming of trees in the land of Israel, and the rains have not fallen, they fast and cry out until rain for trees arrives or the season passes. Similarly, if Sukkot arrives and there has not been sufficient rain to fill the cisterns, ditches, and caves, they fast until there is sufficient rain for the cisterns. If there is no water to drink, they fast for the rains as long as there is no water to drink, even in the summer. If there is a break of forty days between rainfalls during the rainy season, this is considered a drought and they fast and cry out until the rain falls or until the season has passed.

סעיף ח

וכל זה הסדר כשלא ירדו גשמים כלל, אבל ירדו ברביעה (פרוש, המטר היורד להצמיח כל צמח ועשב האדמה נקרא רביעה, מפני שרובע ומעבר את הקרקע, כדכתיב כי כאשר ירד הגשם וגו' והולידה והצמיחה וגו') וצמחו העשבים והתחילו ליבש, הרי אלו מתענים וזעקים עד שירדו גשמים או עד שיבשו הצמחים. וכן אם הגיע זמן הפסח או קרוב לו שהוא זמן פריחת האילנות בארץ ישראל ולא ירדו גשמים, הרי אלו מתענים וזועקים עד שירדו גשמים הראויים לאילנות או עד שיעבר זמנם. וכן אם הגיע חג הסכות ולא ירדו גשמים הרבה כדי למלאת מהם הבורות והשיחין והמערות, הרי אלו מתענים עד שירד גשם הראוי לבורות. ואם אין להם מים לשתות, מתענין על הגשמים בכל עת שלא יהיה להם מים לשתות ואפלו בימות החמה. פסקו הגשמים בין גשם לגשם ארבעים יום בימות הגשמים, הרי זה מכת בצרת ומתענים וזעקים עד שירדו גשמים או עד שיעבר זמנם.

575:9[edit]

This applies to the land of Israel and similar places. But in places where the rainy season is before the seventeenth of Cheshvan or afterward, when the rainy season arrives and there has not been rain, individuals fast on Moday, Thursday, and Monday. They stop from fasting on the beginning of a month, Chanukah, and Purim. They wait about six days after this and if there is no rainfall, the court imposes thirteen fasts based on what we said above.

סעיף ט

במה דברים אמורים, בארץ ישראל וכל הדומה לה, אבל במקומות שעונת הגשים שלהם קדם שבעה עשר במר חשון או אחר זמן זה, כשיגיע זמנם ולא ירדו גשמים, יחידים מתענים שני וחמישי ושני, ומפסיקים בראש חדש חנכה ופורים, ושוהין אחר כך כמו ששה ימים, אם לא ירדו גשמים, בית דין גוזרין י"ג תעניות על הסדר שאמרנו.

575:10[edit]

Every fast that is imposed on the public outside of Israel is one in which they eat the night before. The rules are similar to other fasts as we do not impose a fast the likes of Yom Kippur except for in the land of Israel and for rain, which are the ten fasts, being the three middle ones and seven latter ones.

סעיף י

כל תענית שגוזרים הצבור בחוץ לארץ אוכלים בהם בלילה ודינם כדין שאר תענית, שאין גוזרים על הצבור תענית כגון צום כפור אלא בארץ ישראל בלבד ובגלל המטר, ובאותם עשר תעניות שהם שלש אמצעים ושבע אחרונות.

575:11[edit]

If they were fasting for rain and were answered, how much will allow them to stop fasting? For dry soil, one tefach of the soil must be moist. For average soil, two tefachs. For worked soil, three tefachs. (Regarding how much rain must fall to warrant a blessing, see chapter 221.) If rainfall began after noon, they should finish their fast (and see the end of chapter 589), and if rainfall began before noon, they need not finish their fast. Rather, they should eat, drink, and make a holiday. In the evening, they should assemble and say the great Hallel.

סעיף יא

היו מתענים על הגשמים ונענו, כמה ירדו ויהיו פוסקין מן התענית, משיכנסו בעמק הארץ החרבה טפח, ובבינונית שני טפחים, ובעבודה שלשה טפחים (ושעור כמה צריכין לירד לברך עליהם, עין לעיל סימן רכ"א). ואם התחילו לירד אחר חצות ישלימו אותו היום (ועין לעיל סימן תקס"ט בסופו), ואם התחילו לירד קדם חצות לא ישלימו, אלא יאכלו וישתו ויעשו יום טוב, ולערב יתקבצו ויאמרו הלל הגדול.

575:12[edit]

They only say great Hallel when they are answered precisely on the day of the fast. But if they are answered on the day after the fast, they don't.

סעיף יב

אין אומרים הלל הגדול אלא כשנענו ביום תעניתם דוקא, אבל אם לא נענו עד יום שלאחר תעינתם לא.

575:13[edit]

If rain fell on the night of their fast before dawn, they do not say great Hallel.

סעיף יג

אם ירדו להם גשמים בליל תעניתם קדם שעלה עמוד השחר, אין אומרים הלל הגדול.