Translation:Shulchan Aruch/Orach Chaim/629

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Shulchan Aruch Orach Chaim 629[edit]

What materials can be s'chach

ממה צריך להיות הסכך

629:1[edit]

Schach must grow from the ground, be detached [from the ground], and not be susceptible to ritual impurity. However, if [a substance] does not grow from the ground, even if it grows on the ground and is not susceptible to ritual impurity, such as unprocessed animal hides that are not susceptible to ritual impurity, or metal items, it may not be used as schach. (We not use dirt as schach either) (R"an).

סעיף א

דבר שמסככין בו צריך שיהיה צומח מן הארץ ותלוש ואינו מקבל טומאה אבל דבר שאינו צומח מן הארץ אע"פ שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה כגון עורות של בהמה שלא נעבדו שאינם מקבליo טומאה או מיני מתכת אין מסככין בהם (וכן אין מסככין בעפר) (ר"ן):

629:2[edit]

Similarly, everything that is susceptible to ritual impurity, such as [metal] spits, bed frame posts, and all [other] tools, may not be used as schach, even if they broke so that no piece remains that is big enough to receive ritual purity.

סעיף ב

וכן דבר שמקבל טומאה כגון שפודין וארוכות המטה וכל הכלים אין מסככין בהם ואפי' אם נשברו שלא נשאר בהם שיעור קבלת טומאה:

629:3[edit]

Arrows that do not have a socket can be used as schach. Those that have a socket are invalid.

סעיף ג

סיככה בחיצים שאין להם בית קיבול כשרה ושיש בהם בית קיבול פסולה:

629:4[edit]

Flax that was not ground or crushed is valid, because it is just a tree. However, if it was ground or crush, it is invalid.

סעיף ד

סיככה בפשתן שלא נידק ולא ניפץ כשרה דעץ בעלמא הוא אבל אם נידק וניפוץ פסולה:

629:5[edit]

Ropes made of flax are invalid. If they were made of reed-grass or palm-tree bast they are valid.

סעיף ה

בחבלים של פשתן פסולה של גמי ושל סיב כשרה:

629:6[edit]

6. Regarding a mat made of reeds, straw, papyrus, or bulrushes, whether or not the mat is smooth and thus fit to lie on or not smooth and not fit to lie on, if it is small, it is presumably intended to be lied on and is thus susceptible to ritual impurity and may not be used as schach, unless it was made to be schach. Rem"a: That is, the majority of the city residents make them for schach (Ros"h chapter 1 of Sukkah). If it is large, it is presumably intended to be schach and may be used for schach, unless it was made for lying on (meaning that the local practice is to lay on it). This is so if it does not have a rim. But if it has a rim and could thus serve as a receptacle, even if the rim is removed it may not be used as schach. Rem"a: In a place where it is customary to affix a mat to a roof like a kind of ceiling, it may not be used for schach (Kol Bo).

סעיף ו

במחצלת של קנים וקש ושיפה וגמי בין שהיא חלקה שהיא ראויה לשכיבה בין שאינה חלקה שאינה ראויה לשכיבה אם היא קטנה סתמא עומדת לשכיבה ומקבלת טומאה ואין מסככין בה אלא אם כן עשאה לסיכוך: הגה דהיינו שרוב בני אותה העיר עושין אותה לסיכוך (הרא"ש פ"ק דסוכה) ואם היא גדולה סתמא עומדת לסיכוך ומסככין בה אלא א"כ עשאה לשכיבה (דהיינו שמנהג המקום לשכב עליה) והני מילי שאין לה שפה אבל אם יש לה שפה בענין שראויה לקבל אפי' אם ניטל שפתה אין מסככין בה: הגה במקום שנהגו לקבוע מחצלאות בגגין כעין תקרה אין מסככין בהם (כל בו):

629:7[edit]

It is questionable whether it is permitted to lay a ladder on the roof so that the schach can be placed upon it. Rem"a: Therefore, we do not put schach on it. Even laying it on the schach in order to hold it in place is forbidden. This is the law for any object that is susceptible to ritual impurity, such as a bench and a chair that receive midras uncleanness (Maharil).

סעיף ז

יש להסתפק אם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך על גביו: הגה ולכן אין לסכך עליו ואפי' להניחו על הסכך להחזיקו אסור וה"ה בכל כלי המקבל טומאה כגון ספסל וכסא שמקבלין טומאת מדרס (מהרי"ל):

629:8[edit]

Attaching the beams of the sukkah with iron nails or tying them with cloths (meaning pieces of worn clothing) that are susceptible to ritual impurity is not a problem.

סעיף ח

לחבר כלונסאות הסוכה במסמרות של ברזל או לקשרם בבלאות (פי' חתיכות של בגדים בלוים) שהם מקבלים טומאה אין קפידא:

629:9[edit]

All foods are susceptible to ritual impurity and may not be used as schach.

סעיף ט

כל מיני אוכלים מקבלים טומאה ואין מסככין בהם:

629:10[edit]

Concerning fig branches that have figs on them and vines that have grapes on them, if the non-food is more than the food, they may be used as schach. Otherwise, they may not be used as schach. If they were harvested for food, the handles are considered food with respect to receiving impurity and the non-food needs to be enough to nullify both the food and the handles. If they were harvested for schach, the handles are not considered food and, on the contrary, they can be combined with the waste to nullify the food. If they were harvested for food and then one decided to use them as schach, this thought does not remove the handles from being considered food until an action is done with them to show that they are intended to be used for schach, like threshing them.

סעיף י

ענפי תאנה ובהם תאנים וזמורות ובהם ענבים אם פסולת מרובה על האוכל מסככין בהם ואם לאו אין מסככין בהם ואם קצרם לאוכל יש לידים תורת אוכל לקבל טומאה וצריך שיהא פסולת כדי לבטל האוכל והיד ואם קצרם לסיכוך אז אין לידים תורת אוכל ואדרבה הם מצטרפים עם הפסולת לבטל האוכל ואם קצרם לאכול ונמלך עליהם לסיכוך אין המחשבה מוציאה הידות מתורת אוכל עד שיעשה בהם מעשה שניכר שרוצה אותם לסיכוך כגון שידוש אותם:

629:11[edit]

One may use befinogo, which is called "shomer" in Arabic, for s'chach. It is animal food that a person only consumes as medicine (Rabbeinu Yerucham 8:2, Kol Bo).

סעיף יא

מסככין בפי נונו הנקרא בערבי שומר. והוא מאכל בהמה ואין בני אדם אוכלין אותו אלא לרפואה: (רבינו ירוחם נ"ח ח"ב וכל בו):

629:12[edit]

If one used vegetables that dry out quickly as schach, even though they are invalid schach because they are susceptible to ritual impurity, they are not like invalid schach, which invalidates in four tefachim. Rather, they are like the open air, which disqualifies in three tefachim. If they do not dry out, they are treated the same as invalid schach and invalidate in four tefachim. Rem"a: Anything which customarily dries within seven days is considered dry from the outset (R"an chapter 1 of Sukkah) and is treated like air and invlidates in three tefachim, even at the edge [of the sukkah] (Hagahot Maimoni chapter 4 of Sukkah).

סעיף יב

סיכך בירקות שממהרין לייבש אף על פי שפסולים לסכך מפני שמקבלים טומאה אין דינם כסכך פסול לפסול בד' טפחים אלא כאויר חשיבי לפסול בשלשה ואם אין דרכם ליבש דינם כסכך פסול ופוסלים בארבעה טפחים: הגה וכל מה שדרכו לייבש תוך שבעה מיד דיינינן ליה כאלו הוא יבש (ר"ן פ"ק דסוכה) והוי אויר ופוסל בג' אפי' מן הצד: (הגהות מיימוני פ"ד דסוכה):

629:13[edit]

One may not use a substance that is [still] connected to the ground as schach and it is treated the same as a tree.

סעיף יג

כל דבר המחובר אין מסככין בו ודינו כדין האילן:

629:14[edit]

There are things that our Sages forbade to be used as schach ab initio: certain types of grass that are not fit to be eaten and are not susceptible to ritual impurity that have a bad smell or whose leaves fall from them. We are worried that a person may leave the sukkah because of the unpleasant smell or because of the falling leaves.

סעיף יד

יש דברים שאסרו חכמים לסכך בהם לכתחלה והם מיני עשבים שאינם ראויים לאכילה ואינם מקבלים טומאה וריחם רע או שנושרים עליהן דחיישינן שמא מתוך שריחן רע או שעליהן נושרים יצא מן הסוכה:

629:15[edit]

Similarly, one may not use bundles as schach because sometimes a person may put his bundles on the roof of the sukkah to dry them and afterward decide to use them for the sukkah. This sukkah is invalid due to the principle of "'Make' not from that which was already made" invalidly. A decree was made regarding every bundle due to this situation. Because this prohibition was enacted only due to this reason, it was only necessary to prohibit the use of bundles that are commonly left to dry out: those that have no fewer than 25 sticks in them. Bundles of fewer than 25 sticks may be used as schach. If the 25 or more sticks come out of one stem, but they are separate at the other end and bound together there, this is not considered a bundle because they have the same root. If an additional stick was tied to them and together they are 25 sticks, it is a bundle. Rem"a: Any bundle that is not tied on both ends such that it can be carried is not a bundle and can be used as schach (Beis Yosef in the name of halakhic authorities).

סעיף טו

וכן אסור לסכך בחבילה מפני שפעמים שאדם מניח חבילתו על גג הסוכה ליבשה ואחר כך נמלך עליה לשם סוכה ואותה סוכה פסולה משום תעשה ולא מן העשוי בפיסול וגזרו על כל חבילה אטו זאת וכיון שמפני זה אסרוהו לא הוצרכו לאסור אלא בחבילה שדרך ליבשה ואין זה בפחות מכ"ה קנים הלכך כל חבילה שהיא פחותה מכ"ה קנים מותר לסכך בה ואם כ"ה קנים או יותר הבאים מגזע אחד וקשרם בראשם השני אינה נקראת חבילה כיון שעיקרן אחד ואם אגד עמהם קנה אחר ויש בין שניהם כ"ה הויא חבילה: הגה וכל חבילה שאינה קשורה משני ראשיה שיכולין לטלטלה כך אינה חבילה ומותר לסכך בה (ב"י בשם הפוסקים):

629:16[edit]

If a bundle was tied for the purpose of selling it in a certain quantity, and a buyer unties them immediately upon purchasing it, it is not considered a bundle.

סעיף טז

חבילה שאין קושרים אותה אלא למכרה במנין ומיד כשיקננה הקונה יתירנה אינה חבילה:

629:17[edit]

If one uses a bundle as schach and is unties it, it is valid, because the prohibition was only due to a decree. If, however, one placed a bundle on the sukkah to dry, and then decided decided to use it for schach, it is invalid by Torah Law. It does not become permitted by untying it except if one moves it.

סעיף יז

אם סיכך בחבילה והתירה כשירה כיון שאין איסורה אלא משום גזירה אבל החבילה שהעלה ליבש ונמלך עליה לסיכוך שפסולה מן התורה אינה ניתרת בהתרה אלא צריכה נענוע:

629:18[edit]

Similarly, they prohibited using boards that are [at least] four tefachim wide as schach, even they are placed on their sides that are less than four tefachim wide. If their width is less than four tefachim they are valid, even if they are filed down to resemble tools. And our custom is not to use them as schach at all.

סעיף יח

וכן אסרו לסכך בנסרים שרחבן ארבעה אפי' הפכן על צדן שאין בהם ארבעה ואם אין ברחבן ד' כשרים אפילו הם משופין שדומים לכלים ונהגו שלא לסכך בהם כלל:

629:19[edit]

If one spread a sheet over [the schach] due to the sun or under it due to the falling leaves — that is, so that leaves and shavings don't end up on the table — it is invalid. However, if it was only spread for decoration, it is valid, as long as it is within four [tefachim] of the schach. There are those who say that if a sukkah is properly schached and there is fear that it will the schach will dry out or leaves will fall and the sunlit area will be more than the shaded area, they spread a sheet over it so that it fall not dry out or under it so that the leaves will not fall, because the sheet ensures that the shade will be greater than the sun, it is invalid. However, if in spreading the sheet, the only intention was to protect from the sun or the leaves or to decorate, it is valid, as long as it is within four [tefachim] of the schach. However, preferably this should not be done unless it is obvious that the intention is to protect or it is soaked in water such that it is obvious to everyone that it is spread out to dry.

סעיף יט

פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר כלומר שלא יהיו עלין וקסמין נושרין על שלחנו פסולה אבל אם לא פירס אלא לנאותה כשרה והוא שיהא בתוך ד' לסכך וי"א שסוכה שהיא מסוככת כהלכתה וירא שמא ייבש הסכך או ישרו העלין ותהיה חמתה מרובה מצלתה ופרס עליה סדין שלא תתייבש או תחתיה שלא ישרו העלין כיון שהסדין גורם שעל ידו צלתה מרובה מחמתה פסולה אבל אם לא כיון בפריסת הסדין אלא להגין מפני החמה והעלין או לנאותו כשרה ובלבד שיהא בתוך ד' לסכך ומיהו לכתחלה לא יעשה אא"כ הוא ניכר לכל שמכוין כדי להגין או שהוא שרוי במים שאז ניכר לכל שאינו שוטחו שם אלא לייבש: