Translation:Shulchan Aruch/Orach Chaim/631

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Translation:Shulchan Aruch by Yosef Karo, translated from Hebrew by Wikisource
Orach Chaim 631: A Sukkah whose sunlit area exceeds its shaded area and other laws of s'chach

Shulchan Aruch Orach Chaim 631[edit]

A Sukkah whose sunlit area exceeds its shaded area and other laws of s'chach

סוכה שחמתה מרובה מצלתה ויתר דיני הסכך

631:1[edit]

A sukkah whose sunlit area is equal to its shaded area from above is invalid because the sunlight diffuses as it gets more distant and at the bottom, there will be more sunlit area than shaded area. However, if the sunlit area and shaded area are equal at the bottom, it is valid.

סעיף א

סוכה שחמתה וצלתה שוים מלמעלה פסולה לפי שהחמה מתפשטת בריחוקה ויהיה למטה חמתה מרובה מצלתה אבל אם חמתה וצלתה שוים מלמטה כשרה:

631:2[edit]

A sukkah is valid if, in the majority of it, the shaded area exceeds the sunlit by two small measures and in the minority of it, the sunlit exceeds the shaded, such that if we combine the sunlit and shaded area of the whole sukkah, the shaded will exceed the sunlit by a small measure. Rem"a: There are those who are stringent if the sukkah is large and there is a space that is 7x7 (tefachim) where the sunlight is the majority, even though when combined the entire sukkah has more shaded area (R"an the end of ch.1 of Sukkah).

סעיף ב

אם ברוב ממנה צלתה מרובה שני משהויין ובמיעוט ממנה חמתה מרובה משהו בענין כשנצרף יחד החמה והצל של כל הסוכה יהיה צלתה מרובה מחמתה משהו כשרה: הגה ויש מחמירין אם הסוכה גדולה ויש מקום ז' על ז' שחמתו מרובה אע"פ שבצירוף כל הסוכה הוי הצל מרובה (ר"ן ספ"ק דסוכה):

631:3[edit]

The way to put schach is to do it lightly so that you can see the large stars through it. If it is thick, [making it seem] like [the roof of] a house, such that the stars are not visible from inside, it is valid.

סעיף ג

דרך הסיכוך להיות קל כדי שיראו ממנו הכוכבים הגדולים היתה מעובה כמין בית אע"פ שאין הכוכבים נראים מתוכה כשרה:

631:4[edit]

If the schach is a very lightly placed with much empty space but no one place has three handbreadths of empty space and as a whole, the shade exceeds the sun, it is kosher.

סעיף ד

היה כיסוי דק מאוד שיש בה אויר הרבה אלא שאין בה שלשה טפחים במקום א' ובין הכל צלתה מרובה מחמתה כשרה:

631:5[edit]

If the schach is meduvlel (meaning disordered) such that parts of the schach are higher and parts are lower, it is valid, provided that the vertical distance between the higher level and the lower level [of the s’chach] is less than three handbreadths. If the width of the upper one is a tefach or more, even though it is higher than three tefachim, we consider the higher level as if it had descended and touches the edge of the lower level, as long as it is in line with the lower level. Rem"a: In other words, there is a tefach in the space of the bottom one such that one could bring down the top one. Then it is valid, even if its sunlit area exceeds the shaded area, since when the sun is at its zenith, directly overhead, the shaded part [of the sukkah floor] does exceed its sunlit area (Ra"n chapter "Hayashen" and Beit Yosef quoting the Ramba"m).

סעיף ה

היה הסיכוך מדובלל (פי' מבולבל) והוא הסיכוך שיהיה מקצתו למעלה ומקצתו למטה כשר ובלבד שלא יהיה בין העולה והיורד ג' טפחים ואם היה ברוחב זה העולה טפח או יותר אע"פ שהוא גבוה מג' טפחים רואין אותו כאלו ירד למטה ונגע בשפת זה היורד והוא שיהיה מכוון נגד שפת היורד: הגה דהיינו שיש באויר שבין התחתון טפח שראוי להוריד העליון ואז כשרה אפי' חמתה מרובה שיהא הצל מרובה כשהחמה באמצע הרקיע: [ר"ן פרק הישן וב"י בשם הרמב"ם]:

631:6[edit]

Poles that extend past the back of sukkah, e.g. if some schach projects beyond the middle wall of the sukkah, they can constitute a kosher sukkah if the extension is of the minimum dimensions of a sukkah, its shade exceeds its sunlit area, and there are three walls. This is true even though the middle wall wasn't made for it but rather for the initial of the sukkah, which is in front of it.

סעיף ו

קנים היוצאים לאחורי הסוכה כגון שאחורי דופן אמצעי בולטים קנים מן הסכך ויש בהם הכשר סוכה וצלתן מרובה מחמתה וג' דפנות כשרה אע"פ שהדופן האמצעי לא נעשה בשבילם אלא בשביל עיקר הסוכה שהוא לפנים ממנו:

631:7[edit]

Similarly, if some schach projects beyond the open side the sukkah and one of the [parallel] walls extends outward with those canes, even though the side extension is greater than seven, suggesting that the intention was to make the whole sukkah with long walls and the wall that extends with the schach is not part of the sukkah, meaning that the extension only has one wall being the extending wall, it is still valid.

סעיף ז

וכן הקנים הבולטים מן הסכך לצד הפרוץ ודופן אחד נמשך עמהם אע"פ שעשה דופן על הצדדין יתר על ז' והוי לן למימר הרי גלה דעתו לעשות כל הסוכה בדפנות ארוכות ודופן א' שנמשך עם הקנים של סכך אינו מן הסוכה אלא בפני עצמו עומד ונמצא שאין לו אלא דופן אחד שהוא הדופן הנמשך אפי' הכי כשרה:

631:8[edit]

If a person covered [the top of the sukkah] with [metal] spits, which are invalid as schach, and they are not four-wide nor are there four tefachim of them in one place, and there is the width of a spit between each pair of spits that is filled valid schach, it is invalid, because it is impossible for a person to be exact and fill all the empty space between the spits with valid schach, meaning that the invalid will be more than the valid. However, if there is more valid schach than invalid schach or if the invalid is in placed laterally and the valid is in longitudinally or vice versa, it is valid because then all empty space is filled with valid schach. (This only true with a large sukkah. But regarding a small sukkah, one must have less than three tefachim of spits in one place (Beit Yosef, Mahar"a of Prague).)

סעיף ח

סיככה בשפודין שהם פסולין לסכך בהם ואין בהם ד' ואין מהם ד' במקום א' והניח בין שפוד לשפוד כמלא שפוד ונתן שם סכך כשר פסול שאי אפשר לצמצם שימלא כל האויר מסכך כשר ונמצא הפסול מרובה אבל אם העדיף סכך הכשר מעט על הפסול או אם היה הפסול נתון שתי ונתן הכשר ערב או איפכא כשר שאז מתמלא כל האויר מסכך כשר [ודוקא בסוכה גדולה אבל בסוכה קטנה צריך להיות מן השפודים פחות מג' במקום א']: [ב"י ומהר"א מפראג]:

631:9[edit]

Regarding a house roofed with boards that are not covered with plaster (i.e. clay and dirt that is put on them) and [one desires] to make [the house] a valid sukkah, it is sufficient to remove the nails with the intention of making a sukkah or to remove one board between two others place valid schach in its place. It will all be valid, even the boards that are wider than four tefachim. There is one who says that the boards cannot be wider than four tefachim.

סעיף ט

בית המקורה בנסרים שאין עליהם מעזיבה (פי' טיט וצרורות שמשימין עליהם) ובא להכשירו לשם סוכה די בזה שיסיר כל המסמרים לשם עשיית סוכה או שיטול מבין שני נסרים אחד ויתן סכך כשר במקומה וכולה כשרה אפי' הנסרים רחבים ארבעה ויש מי שאומר שצריך שלא יהיו הנסרים רחבים ארבעה:

631:10[edit]

A sukkah without a roof, e.g. when the tops of the walls are stuck together like a shed or the top of the sukkah wall leans against the wall, is invalid. If it had a roof, even only a tefach [wide], or the leaning wall was raised a tefach from the ground, it is valid. Rem"a: There are those who say that this small space should not be empty space but must be wall or schach (Ros"h in the name of the R"i, Rambam ch. 4). It must be 7x7 tefachim and taller than ten tefachim (Tur). The walls, which are taller than ten, must also be made out of materials that can be used as schach (Ra"n the end of ch.1 of Sukkah). If all of the walls are made of materials that can be used for schach one may sleep even under the walls (commentary of Rabbeinu Yerucham 1:1).

סעיף י

סוכה שאין לה גג כגון שהיו ראשי הדפנות דבוקות זו בזו כמין צריף או שסמך ראש הדופן של סוכה לכותל פסולה ואם היה לה גג אפי' טפח או שהגביה הדופן הסמוך לכותל מן הקרקע טפח הרי זו כשרה: הגה וי"א שהטפח לא תהיה אויר רק מן הדופן או הסכך [הרא"ש בשם ר"י ורמב"ם פ"ד] וצריך שיהיה בה ז' טפחים על ז' בגובה י' טפחים [טור] גם צריך שיהיו הדפנות לאחר שהם גבוהים עשרה עשויות מדבר שמסככין בהם דהא הם הם הסכך [ר"ן ספ"ק דסוכה] ואם כל הדפנות מדבר שמסככין בהם מותר לישן אפילו תחת הדפנות: [ס"ח בפירוש רבינו ירוחם נ"א ח"א]: