Translation:Shulchan Aruch/Yoreh Deah/157

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

על איזה עבירות יהרג ואל יעבור

Contains three Seif.

ובו שלושה סעיפים:

Seif 1[edit]

All of the transgressions which are in the Torah, with the exception of idolatry, gilui arayot (forbidden relations), and murder: If someone is told to transgress them or he will be killed, so long as he is in private, he should transgress and not be killed. If he wants to be stringent upon himself and be killed, he may do so if the idolater intends to make him violate his religion.

Rema: If he can save himself with all he has, he must give it all rather than transgress one of the negative commandments (Ran in Sukkah, Perek Lulav haGazul, and Rashba and Raavad and Rivash Siman 387). When they [Chazal] said that anyone who has the ability to protest and does not, he is seized in the same sin - here, where there is a chance of danger, he does not need to give up his money over this (Mahariv Siman 156).

כל העבירות שבתורה חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים אם אומרים לו לאדם שיעבור עליהם או יהרג אם הוא בצינעה יעבור ואל יהרג ואם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג רשאי אם העובד כוכבי' מכוין להעבירו על דת:

הגה: ואם יוכל להציל עצמו בכל אשר לו צריך ליתן הכל ולא יעבור לא תעשה (ר"ן פרק לולב הגזול ורשב"א וראב"ד וריב"ש סימן שפ"ז) ובמקום שאמרו כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס באותו עון מכל מקום בדבר שיש חשש סכנה אין צריך להוציא ממונו על זה. (מהרי"ו סימן קנ"ו)

If he is in public - that is, in front of ten Jews - he must allow himself to be killed rather than transgress, providing the idolater intends to make him violate his religion (even if this is over a minhag such as the way one ties one’s shoes) (Beis Yosef). But if he [the idolater] intends only for his own benefit, he [the Jew] should transgress rather than be killed. If, however, it is a time of legislation (only against Jews) (Beis Yosef in the name of the Nimukei Yosef), even about the strap of one’s shoes he should be killed rather than transgress.

Rema: And this is only if they wish to make him violate a negative commandment; if they made a law that one should not fulfill positive commandments, however, he does not need to fulfill it if he will be killed (Ran Shabbos Perek BaMeh Tomnin and Nimukei Yosef Sanhedrin Perek Sorer uMoreh). Nonetheless, if the hour requires it and he wishes to fulfill it and be killed, he may do so (Maharik Shoresh 88).

ואם הוא בפרהסיא דהיינו בפני עשרה מישראל חייב ליהרג ולא יעבור אם העובד כוכבים מכוין להעבירו על דת (אפילו על ערקתא דמסאנא) (ב"י). אבל אם אינו מכוין אלא להנאתו יעבור ואל יהרג. ואם הוא שעת הגזירה [1] (על ישראל לבדם) (ב"י בשם נ"י) אפילו אערקתא דמסאנא (פירוש רצועת המנעל) יהרג ואל יעבור.

הגה: ודוקא אם רוצים להעבירו במצות לא תעשה אבל אם גזרו גזרה שלא לקיים מצות עשה אין צריך לקיימו ושיהרג (ר"ן פרק במה טומנין ונ"י פרק סורר ומורה) מיהו אם השעה צריכה לכך ורוצה ליהרג ולקיימו הרשות בידו (מהרי"ק שורש פ"ת בשם הר"ן)

And by idolatry, forbidden relations, and murder, even in private and not a time with legislation and even if the idolater intends it only for his own benefit, he must be killed rather than transgress.

Rema: And this is only when they tell him to do an action: for instance, if they tell a man to transgress a forbidden relation or he will be killed. If they force a woman to have sex or they want to throw him on a child to murder it, or he is already erect and they want to force him to have forbidden relations, he need not be killed (Beis Yosef in the name of Tosfos and Ran Psachim Perek Kol Sha’ah).

All prohibitions of idolatry and forbidden relations and murder - even if they are not punishable by death, just prohibitions without explicit punishment - he must be killed rather than transgress. On the prohibition of “Do not put a stumbling block before the blind” he may transgress rather than be killed (Ran Psachim Perek Kol Sha’ah and Sanhedrin Perek Ben Sorer uMoreh). An idolater sleeping with a Jewish maiden is not included as a forbidden relation (Beis Yosef in the name of the Ramban and the authorities cited above).
Idolaters who told a Jew, “Give us one of you so we may kill him” - they may not give him over unless they [the idolaters] singled him out and said, “Give us Ploni” (Mishnah Trumos 8, Rambam Yesodei haTorah 5). There are those who say that even in this case, one should not give him over unless he is already liable for death like Sheva ben Bichri (Beis Yosef in the name of Rashi and the Ran). Likewise, women who were told by idolaters, “Give us one of you so we may rape [lit. make impure] her” - they must all be raped rather than hand over one Jewish life (Rambam ibid)
Any place where it is said, “Be killed rather than transgress,” if he transgressed and was not killed, even though he has profaned the Name, nonetheless he is considered forced and is not liable. This is only where he could not have fled - if he could have fled, and did not do so, he is like a dog sitting on his vomit and is considered to have transgressed deliberately (Beis Yosef in the name of the Rambam Yesodei haTorah 5).

ובעבודת כוכבים ג"ע ש"ד אפילו בצינעה ושלא בשעת הגזרה ואפי' אין העובד כוכבים מכוין אלא להנאתו יהרג ועל יעבור:

הגה: ודוקא כשאומרים לו לעשות מעשה כגון שאומרים לאיש לגלות ערוה או שיהרג. אבל אם אונסים לאשה לבא עליה או שרוצים להשליכו על התינוק להרגו או שהוא כבר מוקשה ורוצים לאנס אותו לערוה -- אין צריך ליהרג (ב"י בשם תוספות ור"ן פרק כ"ש).
וכל איסור עבודת כוכבים וג"ע ושפיכות דמים -- אע"פ שאין בו מיתה רק לאו בעלמא -- צריך ליהרג ולא לעבור. אבל אלאו דלפני עור לא תתן מכשול -- יעבור ואל יהרג (ר"ן פרק כ"ש ופרק בן סורר ומורה).
ועובד כוכבים הבא על בת ישראל אינו בכלל גילוי עריות (ב"י בשם הרמב"ן והפוסקים הנ"ל).
עובדי כוכבים שאמרו לישראל "תנו לנו אחד מכם ונהרגנו" -- לא יתנו להם אחד מהם אלא א"כ יחדוהו ואמרו "תנו לנו פלוני" (משנה פ' ח' דתרומות והרמב"ם פ"ה מהלכות יסודי התורה). ויש אומרים דאפילו בכה"ג אין למסרו אא"כ חייב מיתה כשבע בן בכרי (ב"י בשם רש"י ור"ן). וכן נשים שאמרו להן עובדי כוכבים "תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה" -- יטמאו כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל (רמב"ם פ' הנזכר).
כל מקום שנאמר יהרג ואל יעבור, אם עבר ולא נהרג, אע"פ שחלל השם מכל מקום נקרא אנוס ופטור. ודוקא שלא יוכל לברוח אבל אם יכול לברוח ואינו עושה הרי הוא ככלב שב על קיאו ונקרא עובר במזיד (ב"י בשם הרמב"ם פ"ה דיסודי התורה).

Seif 2[edit]

Shulchan Aruch: It is forbidden for a man to claim that he is an idolater so that they will not kill him; if, however, so that they will not know he is a Jew, he changes his clothes during a time of legislation, this is permitted, since he does not say that he is an idolater. Rama: Even if he must wear shaatnez (Nimukei Yosef Bava Kama Perek haGozel (the second one)). Even though it is forbidden to say that he is an idolater, nonetheless he may say things that can be interpreted multiple ways (Nimukei Yosef Bava Kama Perek haGozel) and the idolaters will understand that he has said that he is an idolater while he means something else. Likewise, if he can trick them so that they will think he is an idolater, this is permitted (Trumas HaDeshen Siman 197). In the same vein, one who desires another man’s wife - if his wife can sleep with him such that he will believe he is sleeping with the forbidden woman, this is permitted (ibid in the Nimukei Yosef). All of this is permitted only where there is a danger, but where there is no danger - for instance, he wears idolaters’ clothes so they will not recognize that he is a Jew so that he can avoid the tax or suchlike - that is forbidden (Hagahos Ashiri and Nimukei Yosef Bava Kama Perek haGozel (the second) and Trumas haDeshen Siman 196 and other authorities).

אסור לאדם לומר שהוא עובד כוכבי' כדי שלא יהרגוהו אבל אם כדי שלא יכירוהו שהוא יהודי משנה מלבושו בשעת הגזר' מותר כיון שאינו אומר שהוא עובד כוכבי':

הגה: ואפי' לובש כלאים (נ"י פרק הגוזל בתרא) ואע"ג דאסור לומר שהוא עובד כוכבים מכ"מ יוכל לומר להם לשון דמשתמע לתרי אפין (נמוקי יוסף פ' הגוזל) והעובדי כוכבים יבינו שהוא אומר שהוא עובד כוכבי' והוא יכוין לדבר אחר וכן אם יוכל להטעותם שהם סוברים שהוא עובד כוכבים שרי (ת"ה סי' קצ"ז) וכן בדרך זה מי שלבו העלה טינא וחושק באשת איש אם תוכל אשתו לבא אליו ושיסבור שבא על הערוה שרי (שם בנ"י) וכל זה לא שרי רק במקום סכנה אבל שלא במקום סכנה כגון שילבש בגדי עובד כוכבים שלא יכירוהו שהוא יהודי ויעבור מכס או כדומה לזה אסור. (אשיר"י ונ"י פרק הגוזל בתרא ות"ה סימן קצ"ו ושאר פוסקים):

Seif 3[edit]

Shulchan Aruch: One who is liable for the death penalty may run to an idolatrous house of worship to save himself (some say that at a time of legislation this is prohibited (Kol Bo). See above Siman 150).

מי שנתחייב מיתה מותר לברוח לבית עבודת כוכבים ולהציל את עצמו. (וי"א דבשעת הגזרה אסור (כל בו). ועיין לעיל סימן ק"נ):

  1. פי' שגזרו עליהם להעבירם על דתם