An Etymological Dictionary of the Gaelic Language/Supplementary words

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
An Etymological Dictionary of the Gaelic Language  (1911)  by Alexander MacBain
Supplementary words not given in the body of the dictionary

SUPPLEMENTARY WORDS NOT GIVEN IN THE BODY OF THE DICTIONARY.


I. From the Sutherland Dialect

(Per Rev. Adam Gunn).

bòrc, thatch, afterwards manure.

ceàldair, slow-moving fellow; from the "r"-like instrument used for making hanks of yarn.

cionlas, "confound you," = string for tying fingers of dead.

dàm, mud, gutter.

dusd, dead body.

failmisg, bold, stormy day; "teamhair fhailmisg," "stormy weather."

faoirisgeadh, sprinkling.

fir-iasg; muinntir an fhìr éisg, salmon fishers. See fìreun (Ed.).

garra-gartan, corncrake.

giorrasach, hare.

goireag, cole.

lampan, curdled milk. See lamban (Ed.).

leumachan, frog.

meanmainn, itch on point of nose prognosticating news.

meireachadh, starving with cold. See meilich (Ed.).

mìlis, white button; cf. Sc. smylies.

mùrd-mhàrd, mumbling.

rangan, putting off time unnecessarily.

smàgach, toad. See màgan (Ed.).

snéip, turnip. See nèip (Ed.).

stiùcan; "is fhiach e stiùcan dheth," twelve times better.

t'ig, why?

tighinn-toghainn, vacillating.


II. From the Perthshire Dialect

(Per Rev. C. M. Robertson).


aoghaist, fishing tackle (line and hook), ad-gaoisd?

bata: gu bata, to abundance. Cf. M'A. buta, surplus.

beò, air: "tha am beò fàs fuar," "the air is getting colder"; "beo-ghaoithe," "breath of wind."

bleithteach, kind of gruel.

brabhd, anything bulky (especially a person).

braodag, a tantrum, huff.

buidean(-reotaidh), icicle, bod?

bulbhag (chloiche), a boulder.

bùta, young bird. See put (Ed.).

ceabhgach = ciagach, q.v.

ciad, opinion, impression; cf. ceudfath.

clòimhneag, flake of snow; cloimh+boinne?

clionach, partition.

cnèadag, fir cone.

cramhuinn, a large (hearth) fire.
curraidh, sitting on hunkers. Sc. v. curr, "On his coorie-hunkers," said of sliding on ice in a crouching position (Ed.).

deanaich, at work.

diaghaltach, fond of.

draichd, stallion (Arms.), drudge.

drug, illness: unnamed illness; cf. dreag.

dubh - reabha (-reabhgan), a mole; cf. Arm.'s dubh-reotha, Shaw's uir-reothadh = dubh-threabhadh.

faghairt, ask = farraid.

frioghlaisg, shred of skin rising at nails.

fucadh, pushing heavily.

fùrlaich, revolt against. "Dh' fhurlaich mi ris"= abhor.

futhair, the dog days. See futhar (Ed.).

geabhag, a twist.

giolc = sgiolc.

iomaltas, hesitation.

lad, loud talk.

leatach, remote.

leiceid, a slap.

liab, a rag, tatter. See leòb (Ed.).

lomh, a diet = longadh.

lùig, desire, long.

luis, outrush of water.

luthasaich, allow. See ludhaig (Ed.).

maoidheanach, friendly.

moislich, stir (out of sleep).

mùganach, thick and damp.

murthail, grumbling; murlaich.

niannradh (clach), grinding (stone); (nn elided).

niarraidh, middling (as to health, when asked).

prio-taoil (accent on last syll.), clatter, heavy noise of falling things.

pròis, beseech, pray, urge.

ràidh (air), scolding, threatening.

raigealtach, rascal, rollicking fellow.

ràmh, pl. ramhchan, a root (of tree).

reamalair = ramhlair.

riasgach, blustering (of weather).

riodach, kind.

ruaig, shower of rain.

saich, sick (Arms, soithich, s. "ill"), saoich. Cf. maith no saith.

samht, a thud.

seanagair, a sagacious one. See seanagar (Ed.).

sgeilceil, crackling (of wood).

sgiorlaich, crush (anything soft and juicy).

sgiut = sgiot.

sglogaid = sglongaid.

siach, avoid.

siochadh, peace.

sic (air), attempt upon.

sladaig (air), working hard at.

smaiteard, youth, "young spark."

snaoic, chunk (of food).

spacadh, wrestling.

suigeartach, merry.

toman - eallaidh, spider. See damhan-allaidh (Ed.).