Page:Quatrains of Omar Khayyam (tr. Whinfield, 1883).djvu/79

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


QUATRAINS OF OMAR KHAYYAM.

Rule Segment - Span - 20px.svg Rule Segment - Fancy1 - 40px.svg Rule Segment - Span - 20px.svg

۳۰

امروز ترا دست رسی فردا نیست
واندیشه‌ٔ فردات بجز سودا نیست
ضایع مکن ایندم ار دلت شیدا نیست
کین باقی عمررا بقا پیدا نیست

۳۱

از هرزه بهر دری نمیباید تاخت
با نیک و بدِ زمانه میباید ساخت
از طاسکِ چرخ و کعبتینِ تقدیر
هر نقش که پیدا شود آن باید باخت

۳۲

این کوزه چو من عاشقِ زاری بودست
در بند سرِ زلفِ نگاری بودست
این دسته که در گردنِ او می بینی
دستیست که بر گردنِ یاری بودست