Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/614

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES ARTICLE XIII Provisions not to Except as otherwise provided apply to Philipp'e slands, etc.' in the second paragraph of this Article, the provisions of this Agreement relating to the treat- ment to be accorded by the United States of America and the King- dom of the Netherlands, respec- tively, to the commerce of the other country, shall not apply to the Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa, the Island of Guam, or to the Panama Canal Zone. Commerce between The provisions of this Agree- possessions. ment regarding most-favored-na- tion treatment shall apply to articles the growth, produce or manufacture of any territory un- der the sovereignty or authority of the United States of America or the Kingdom of the Nether- lands, imported from or exported to any territory under the sover- eignty or authority of the other Canal Zone except- country. It is understood, how- ever, that the provisions of this paragraph do not apply to the Panama Canal Zone. Advantageby U.its accord- The advantages now accorded or ed by U. S., its terri- tories, etc. to one which may hereafter be accorded another or Cuba by the United States of America, its territories or possessions or the Panama Canal Zone to one another or to the Republic of Cuba shall be excepted from the Advantages accord- operation of this Agreement. The ed to Philippine Is- dn. Phiippine sprovisions of this paragraph shall continue to apply in respect of any advantages now or hereafter accorded by the United States of America, its territories or pos- sessions or the Panama Canal Zone to the Philippine Islands irre- spective of any change in the po- litical status of the Philippine Islands. Netherlands and ts This Agreement shall not ap- overseas territories. , which t ply to the advantages which the Netherlands and its overseas ter- ritories have granted or hereafter may grant to one another nor to the advantages which these over- ARTIKEL XIII Voor zoover in de tweede alinea van dit Artikel niet in anderen zin is bepaald, zullen de bepalingen van dit Verdrag betreffende de behandeling, welke door respec- tievelijk de Vereenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden aan den handel van het andere land zal worden toegekend, niet van toepassing zijn op de Philippijnen, de Maag- deneilanden, Amerikaansch Samoa, het eiland Guam of op de Panama kanaal Zone. De bepalingen van dit Verdrag, betreffende de behandeling als meestbegunstigde natie, zullen van toepassing zijn op producten van bodem en nijverheid van elk gebied, staande onder de souve- reiniteit of het gezag van de Ver- eenigde Staten van Amerika of van het Koninkrijk der Nederlanden, welke worden ingevoerd van of uitgevoerd naar elk gebied, staande onder de souvereiniteit of het gezag van het andere land. Het is echter wel verstaan, dat de bepalingen van deze alinea niet van toepassing zijn op de Panama kanaal Zone. De voordeelen, welke thans zijn of later mochten worden verleend door de Vereenigde Staten van Amerika, Hunne gewesten of be- zittingen of de Panama kanaal Zone aan elkander, of aan de Republiek Cuba, zullen van de werking van dit Verdrag uitgeslo- ten zijn. De bepalingen van deze alinea zullen van toepassing blij- ven ten aanzien van alle voor- deelen, thans of in de toekomst door de Vereenigde Staten van Amerika, Hunne gewesten of be- zittingen of de Panama kanaal Zone aan de Philippijnen toege- kend of toe te kennen, ongeacht elke wijziging in den politieken status van de Philippijnen. Dit Verdrag zal niet van toe- passing zijn op de voordeelen, welke Nederland en zijn over- zeesche gewesten aan elkander hebben verleend of in de toekomst mochten verleenen, noch op de 1522