Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/616

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES and Curacao; wherever the term "Netherlands" is used in this Agreement it refers only to the territory in Europe. Wherever the term "United States of America" is used in this Agreement, it is understood to embrace the territories of Hawaii and Alaska, and Puerto Rico, as well as continental United States. ARTICLE XVI Schedules I, II, III and IV, and the notes included in them, shall have force and effect as integral parts of this Agreement. ARTICLE XVII The present Agreement shall be proclaimed by the President of the United States of America and shall be ratified by Her Majesty the Queen of the Netherlands. Pending ratification of this Agreement by Her Majesty the Queen of the Netherlands, the provisions of Articles I to XVI, inclusive, shall be applied recip- rocally, by the United States of America and the Kingdom of the Netherlands on February 1, 1936, and thereafter until the day on which the entire Agreement shall come into force. The entire Agreement shall come into force one month after the day on which the Netherlands Government has communicated the ratification by Her Majesty the Queen of the Netherlands to the Government of the United States of America and the Govern- ment of the United States of America has communicated the proclamation of the President of the United States of America to the Netherlands Government. The Agreement shall continue in force until January 1, 1939, sub- ject to the provisions of Article I, Article VI, Article VII, Article IX, Article XII, and Article XIV. racao; overal waar in dit Verdrag de benaming "Nederland" is ge- bruikt, heeft deze alleen betrek- king op het gebied in Europa. Het is wel verstaan dat overal, waar in dit Verdrag de benaming "Vereenigde Staten van Amerika" is gebruikt, deze, behalve de con- tinentale Vereenigde Staten, de gewesten Hawaii en Alaska en Puerto Rico omvat. ARTIKEL XVI De Lijsten I, II, III en IV, alsmede de daarin opgenomen aanteekeningen, zullen van kracht zijn en daaraan zal worden gevolg gegeven als integreerende onder- deelen van dit Verdrag. ARTIKEL XVII Dit Verdrag zal worden afgekon- digd door den President van de Vereenigde Staten van Amerika en geratificeerd door Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. In afwachting van de ratificatie van dit Verdrag door Hare Majes- teit de Koningin der Nederlanden, zullen de bepalingen van de Ar- tikelen I tot en met XVI door de Vereenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden van 1 Februari 1936 af weder- keerig worden toegepast tot op den dag, waarop het geheele Verdrag van kracht zal worden. Het geheele Verdrag zal van kracht worden een maand na den dag, waarop eenerzijds de Neder- landsche Regeering aan de Regee- ring van de Vereenigde Staten van Amerika zal hebben kennis gege- ven van de ratificatie door Hare Majesteit de Koningin der Neder- landen, anderzijds de Regeering van de Vereenigde Staten van Amerika aan de Nederlandsche Regeering zal hebben kennis gege- ven van de afkondiging door den President van de Vereenigde Sta- ten van Amerika. Het Verdrag zal van kracht blijven tot 1 Jan- uari 1939, onverminderd de bepa- lingen van Artikel I, Artikel VI, Artikel VII, Artikel IX, Artikel XII en Artikel XIV. Schedules and notes deemed integral parts of Agreement. Post, p. 1526. Agreement to be proclaimed. Provisional appli- cation of designated articles. Effective date and duration. 1524