Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/635

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20 , 1935 LIJST II Aanteekening. De Bepalingen van deze lijst zullen worden uitgelegd en uit- gevoerd, en de toepassing van daarmede samengaande bepalingen van de douane- wetten van de Vereenigde Staten op de bepalingen van deze lijst zal, voor zoover doenlijk, worden vastgesteld alsof elke bepaling in deze lijst voorkwam in de wettelijke bepaling, vermeld in de kolom, links van de omschrijving van de betreffende artikelen. Ingeval artikelen, opgenomen in deze lijst, op den dag van onderteekening van dit verdrag onderworpen zijn aan bijkomende of afzonderlijke gewone douane- rechten, al dan niet opgelegd krachtens de wettelijke bepaling, vermeld in de kolom, links van de omschrijving van het betreffende artikel, zullen deze afzonderlijke of bijkomende rechten gehandhaafd blijven, behoudens eenige verlaging, welke in deze lijst is aangegeven of later mocht worden voorgeschreven, totdat zij worden opgeheven krachtens de wet, doch zij zullen niet worden verhoogd. Tariefwet van de Vereenigde Sta- ten van 1930 Paragraaf Artikelen Rechten 4 Amyl alcohol, hetzij primair, secondair of tertiair 4 Foezelolie 5 "Laundry sour", niet minder dan 20% natrium silico fluoride en niet minder dan 10% zuring zuur bevattende, n.a .g . 5 Ammonium silico fluoride 5en23 Haarlemmer olie, al dan niet in eenigen vorm of in eenige verpakking als aange- geven in paragraaf 23 15 Cafeine 15 Theobromine 24 Aromatische extracten, en natuurlijke of synthetische vruchten aroma's, vruch- tenesters, olien en essences, met hunne samenstellingen, meer dan 50% alcohol bevattende 37 Amyl acetaat 41 Eetbare gelatine, van een waarde van min- der dan 40 dollarcent per Am. pond 42 Glycerine, geraffineerd 58 Gedistilleerde of vluchtige kajapoeti olie, geen alcohol bevattende 4 dollarcent per Am. pond 4 dollarcent per Am. pond 15% ad val. 15% ad val. 15% ad val. 90 dollarcent per Am. pond 65 dollarcent per Am. pond 60 dollarcent per Am. pond en 18% ad val. 4 dollarcent per Am. pond 12% ad val. en 2% dollarcent per Am. pond 3%dollarcent per Am. pond, plus het laag- ste gewone invoer- recht op ruwe gly- cerine, herkomstig uit eenig vreemd land, uitgezonderd Cuba, geldende ten tijde dat dergelijke geraffineerde glyce- rine wordt ingevoerd, of uit entrepot wordt betrokken, voor con- sumptie, doch niet hooger dan 1% dollar- cent per Am. pond 12%%ad val. 1543